Sustainability report 2017 (Sw.)

February 14, 2019

Hållbarhetsrapport 2017

Affärsmodell och hållbarhet

Koncernen UVA LIDKÖPING, under år 2017 namnändrad från KMT Precision Grinding AB, ingår sedan 31 mars 2017 i den svenska industrikoncernen Dacke Industri som i sin tur är en helägd underkoncern till det svenska familjekontrollerade investeringsföretaget Nordstjernan.

Verksamheten omfattar marknadsföring, försäljning, utveckling, tillverkning, installation, reservdelsförsäljning och service av maskiner och produktionssystem för slipapplikationer, främst för lager- och fordonsindustrin. Produkterna, som marknadsförs under varumärkena UVA och LIDKÖPING, har en hög tekniknivå och försäljningen sker globalt.                                                                                                                                                                                                                 

I koncernen ingår de helägda dotterföretagen UVA LIDKÖPING GmbH i Tyskland, UVA LIDKOPING Private Ltd i Indien, UVA LIDKOPING Precision Grinding Technology (Beijing) Co., Ltd i Kina,

UVA LIDKOPING, Inc i USA samt UVA LIDKÖPING Development AB. De utländska dotterföretagens verksamhet består i allt väsentligt av försäljning samt service- och annan eftermarknadsrelaterad verksamhet. Samtliga dotterbolag har under året ändrat firma.        

Moderföretagets verksamhet, som bedrivs i Lidköping och Bromma, består av marknadsföring, försäljning, utveckling och tillverkning av produktsortimentet. En inte obetydlig del av verksamheten är eftermarknadsrelaterad. Koncernledning och koncerngemensamma funktioner är placerade i Lidköping.                                                                                                                                                                 

Moderföretaget UVA LIDKÖPING AB är ett helägt dotterföretag till Dacke Industri Holding AB, org nr 556664-7227.     

Att integrera hållbarhet i verksamheten är en förutsättning för en lönsam och ansvarsfull verksamhet, nu och i framtiden. Hållbarhetsarbetet baseras på en kombination av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Bolagets kunder ingår ofta i stora globala koncerner inom branscher som ställer höga krav på hållbarhet och därför sker löpande ett samarbete med kunderna dels för att bidra till deras mål men även för att uppnå UVA LIDKÖPING:s egna mål. Att dela kundernas ofta prioriterade och uttalade hållbarhetsarbete leder till ökade konkurrensfördelar och bättre hållbarhetsresultat för både UVA LIDKÖPING och dess kunder. Genom att utveckla produkter och tjänster som hjälper kunderna i sin strävan efter ökad produktivitet och konkurrenskraft, att minska deras miljöpåverkan och förbättra hälsa och säkerhet bidrar UVA LIDKÖPING till en hållbar framtid.                          

Miljö

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet från Länsstyrelsen ger bolaget rätt att bedriva maskintillverkning på fastigheten Städet 12 i Lidköpings kommun. Arbetet med att efterleva och följa upp verksamheten så den bedrivs enligt miljötillståndet sker enligt ett kontrollprogram som godkänts av Lidköpings kommuns förvaltning för Miljö och Hälsa. Lidköpings kommun är den primära tillsynsmyndigheten. En lagstadgad Miljörapport upprättas årligen och rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Som en del av Nordstjernan-koncernen rapporterar bolaget årligen sitt energieffektiviseringsarbete enligt Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266). Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen som är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Bolaget är certifierat enligt ISO14001:2015.

Bolagets verksamhet har en relativt liten direkt miljöpåverkan då alla komponenter köps in och det inte sker några bearbetande aktiviteter i tillverkningsprocessen.  Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler där det råder begränsad rådighet över energiförbrukningen vad gäller fastighetens allmänna funktioner. Miljöarbetet fokuserar därför mycket på de tillverkade produkternas miljöpåverkan under deras livstid hos slutkunden. Denna miljöpåverkan är betydligt större över tiden än tillverkningsprocessens direkta miljöpåverkan. Detta synsätt återspeglas i de riskbedömningar, konsekvensanalyser och prioriteringar som löpande sker inom ramen för ISO14001-arbetet.

I bolagets ledningssystem för ISO 14001:2015 återfinns policydokument, riskbedömningar, målsättningar, förbättringsverksamhet och uppföljning som årligen revideras av ett externt anlitat certifieringsorgan.

Dotterbolagens egna verksamhet har en liten miljöpåverkan. I den mån dotterbolagen bidrar till produktutveckling sker det utifrån samma värderingar och målsättningar som i moderbolaget och den egna verksamheten sker i övrigt enligt de arbetsordningar och styrande principer som fastställts av moderbolaget.

Sociala förhållanden och personal

Bolagets uppförandekod innehåller koncerngemensamma regler för att uppnå en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Lämpliga åtgärder vidtas löpande för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

UVA LIDKÖPING AB följer Teknikavtalet vilket innebär att medbestämmande, arbetsmiljöfrågor, arbetstider, lönesättning etc. följs enligt detta kollektivavtal. Det finns en implementerad och aktiv skyddsorganisation med skyddskommitté och skyddsombud samt skyddsronder som genomförs regelbundet i syfte att förebygga och främja säkerhet och hälsa.

Information och kommunikation är en central del av verksamheten, vilken upprätthålls genom bland annat en veckovis personalinformation för samtliga medarbetare samt ett koncerngemensamt månatligt nyhetsbrev. Vidare hålls regelbundna platsråd som är ett forum där företagsrepresentanter samt arbetstagarrepresentanter utbyter information, årliga medarbetarsamtal samt avdelningsmöten.

Företaget är anslutet till företagshälsovård där bland annat regelbundna hälsokontroller och uppföljningssamtal sker. Företaget uppmuntrar till medarbetares friskvård genom ett årligt friskvårdsbidrag.

Plan för lika rättigheter och möjligheter finns upprättad för UVA LIDKÖPING AB och revideras vart tredje år.

Sjukfrånvaro- och olycksfallsstatistik tas fram och följs upp månadsvis. Tillbud och olycksstatistik har en central plats i Dacke-koncernens månadsrapport till styrelse och ägare, förändringar följs upp mot föregående år.

Alla anställda har tillgång till företagets Personalhandbok som innehåller riktlinjer och rutiner för personalrelaterade frågor.

Dotterbolagens arbete kring sociala förhållanden och personal sker i samma anda som moderbolagets men vid behov anpassat till respektive lands lagstiftning och vedertagna normer.

Respekt för mänskliga rättigheter

UVA LIDKÖPING har fastställt en koncerngemensam uppförandekod ”code of conduct”, vilken all personal får kännedom om vid nyanställningsintroduktion, via anslagstavlor, intranät samt i bolagets Personalhandbok. Personalansvariga chefer har ansvar för att implementera och informera sina medarbetare om deras rättigheter, skyldigheter och ansvar. Dotterbolagschefer är ansvariga att informera och säkerställa att uppförandekoden efterlevs i verksamheten. UVA LIDKÖPING följer och respekterar skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter. Uppförandekoden innehåller också strikta förhållningssätt som ska råda inom koncernen vad gäller barnarbete, tvångsarbete, diskriminering.

Motverkande av korruption

Bolagets uppförandekod behandlar även motverkande av korruption. Det är en grundläggande princip i hela bolagets affärsverksamhet att inte erbjuda eller ta emot otillbörliga ersättningar, belöningar, gåvor eller förmåner. Alla chefer inom UVA LIDKÖPING, såväl i Sverige som utomlands, har ett ansvar att informera och implementera dessa och övriga principer inom uppförandekoden. Alla anställda har likaså ett uttalat ansvar att följa uppförandekoden.

Det finns en arbetsordning för VD:ar i dotterbolag som i likhet med den svenska motsvarigheten enligt Årsredovisningslagen reglerar det ansvar och de arbetsuppgifter som VD i respektive bolag har att följa. Där framgår bland annat att lagar och regler i respektive land samt koncernens interna policies och regelverk alltid skall följas. Uppföljning sker i månadsvis skriftlig rapportering som dels omfattar dotterbolagens egna verksamhet och den lokala marknadssituationen, dels en tämligen detaljerad finansiell bokslutsrapportering. Styrning, uppföljning och kontroll sker också i styrelsemöten.

I ett årligt skriftligt uttalande som lämnas till bolagets revisorer intygar respektive VD och koncernchef att verksamheten bedrivits inom de lagar och andra rättesnören som respektive bolag har att förhålla sig till.

Lidköping i mars 2018

Thomas Karlsson

Koncernchef